INFOWORK s.r.o.

Odborné služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně

Bezpečnost a hygiena práce

 1. organizačně:
  1. odborné posouzení směrnic a předpisů vydaných firmou v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a bezpečného provozu technických zařízení, nebo nových předpisů ke zhotovení dokumentace BOZP a PO
  2. metodické vedení, obsahové a termínové zajištění periodického školení zaměstnanců a vedeoucích zaměstnanců
 2. prevence poškození zdraví:
  provádění vnitřních kontrol objektu a pracovišť z hlediska:
  1. dodržování předpisů bezpečnosti a hygieny práce včetně kontroly prevence rizik pracovišť vyhledaných zaměstnavatelem
  2. dodržování používání OOPP dle zpracovaného Seznamu zaměstnavatelem
  3. realizace opatření vyplývajících z předchozích kontrol SOD, IBP, KHS, případně ze závěrů šetření razů nebo technických poruch (havárií)
  4. sledování rizikových faktorů pracovního prostředí, (hluk, vibrace, prach, chemické škodliviny) na základě provedených výsledků měření
  5. provádění školení zaměstnanců v BOZP, a ověřování jejich znalostí 1x za rok
  6. provádění školení vedoucích zaměstnanců v BOZP, a ověřování jejich znalostí 1x za 3 roky
 3. pracovní úrazovost:
  1. šetření a odborná pomoc při pracovních úrazech
  2. odborná spolupráce při vyšetřování úrazů těžkých, hromadných a smrtelných pracovních

Požární ochrana

 1. organizační
  1. odborné posouzení požárních řádů, požárně poplachových směrnic a ostatní dokumentace, jejich kontrola 1x za rok
  2. metodické vedení pro případné změny, doplňky apod. především s přihlédnutím k organizačním změnám, platných předpisů a norem
  3. zpracování požárních řádů a požárně poplachových směrnic, tématického a časového plánu školení zaměstnanců, odborné přípravy PPH a preventisty PO
  4. zpracování a kontrola vedení dokumentace PO §27 vyhl. MV o požární prevenci č.246/2001 Sb.
 2. prevence a represe požární ochrany
  1. metodické, obsahové a termínové zajištění periodického školení zaměstnanců o PO a školení vedoucího zaměstnance
  2. provádění preventivních požárních hlídek a kontrol objektu, pracovišť z hlediska požární prevence 1x za rok, zaměřený na:
   • dodržování platných právních předpisů v PO, ČSN,
   • realizační opatření vyplývající z předešlých kontrol
   • sledování rizikových faktorů
  3. školení zaměstnanců v PO 1x za dva roky
  4. školení vedoucích zaměstnanců v PO 1x za tři roky
  5. odborná příprava preventisty PO
 3. ostatní
  1. revize požárních řádů pracovišť
  2. kontrola vedení požární knihy
  3. metodická pomoc při organizaci a provádění cvičného požárního poplachu
  4. kontrola vedení evidence a přehledů o revizích RHP, kontroly ostatních has.prostředků, evidence a sledování následných kontrol

Další služby

Energetický audit
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
Opravy vyhrazených elektrických zařízení, měření elektromagnetické kompatibility, posouzení mechanické bezpečnosti
Konzultace, poradenství v oblasti technických zařízení (elektroenergetika)
Školení, ověřování odborné způsobilosti
Odborné služby v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně
Komplexní příprava organizací pro certifikaci dle ISO 9001:2001 a následná správa systému
Zpracování žádosti o podnikatelský úvěr pro banky, včetně vypracování podnikatelského záměru

Copyright © 2004, 2005, 2006 INFOWORK s.r.o.
TOPlist